Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8617/2022
16-02-2022
03-03-2022
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Μαθηματικών ή ισότιμος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός x 1 μονάδα (μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες)

Προγραμματιστικές γνώσεις σε γλώσσα προγραμματισμού C/C++ ή Python

ON/OFF

Γνώσεις χρήσης/προγραμματισμού εξειδικευμένων εργαλείων

Μήνες εκπαίδευσης ή εμπειρίας x 1 μονάδα

(μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός ΜΔΕ x 1 μονάδα (μέγιστη βαθμολογία 10 μονάδες)

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

(βαθμολογία 1-10) x 1 μονάδα, (μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες)

Εργασιακή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης (κρίνεται με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

(μήνες εμπειρίας) x 1 μονάδα ,  (μέγιστη βαθμολογία: 30 μονάδες)

Δημοσιεύσεις σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.

(αριθμός δημοσιεύσεων) x 2 μονάδες,

(μέγιστη βαθμολογία: 10 μονάδες)

Ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού των επιστημονικών υπολογισμών για το Τμήμα Μαθηματικών στα πλαίσια του έργου «ΔΙΩΝΗ».

Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1.

e-max.it: your social media marketing partner