Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8191/2022
11-02-2022
28-02-2022
ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
61355

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου και Μηχανικών Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με τη θέση

ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής ή Ιατρικής Πληροφορικής ή Βιοϊατρικής Τεχνολογίας συναφών αντικειμένων

ON/OFF

Γνώση της αγγλικής γλώσσας: επίπεδο Β2

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανάπτυξη εφαρμογών ιστού σε πλαίσιο μοντέλου/προβολής/ελεγκτή (MVC) με ασύγχρονη ενημέρωση (AJAX)

Μήνες Χ 5 μονάδες, μέγιστη βαθμολογία 100 μονάδες

Ανάπτυξη συμβατών εφαρμογών σε διαφορετικές υπολογιστικές πλατφόρμες χρησιμοποιώντας Apache Cordova

Μήνες Χ 5 μονάδες, μέγιστη βαθμολογία: 100 μονάδες

Προσωπική συνέντευξη για την εξέταση της γνώσης τεχνολογιών σχετικών με την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

1-50 Μονάδες

Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας του έργου:

ΠΕ5 - Εκπόνηση έρευνας, παραγωγή εκπαιδευτικών και πολιτισμικών προγραμμάτων και διάχυση αποτελεσμάτων.

e-max.it: your social media marketing partner