Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8174/2022
11-02-2022
28-02-2022
ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
61355

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο τμήματος Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό ή τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών με Εξειδίκευση στις Επιστήμες της Τέχνης και τις Πλαστικές Τέχνες

ON/OFF

Διδάκτωρ τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

ON/OFF

Γνώση αγγλικής γλώσσας: επίπεδο Β2

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σύνθεση εκπαιδευτικού υλικού βασισμένο στις νέες τεχνολογίες

Μήνες Χ 5 μονάδες, μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες

Προσωπική συνέντευξη για την εξέταση της γνώσης στην ανάδειξη και απεικόνιση της λειτουργίας του οπτικού εγκεφάλου κατά την θέαση προϊόντων εικαστικών και οπτικών τεχνών.

1-20

Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση του ΚΕΕΠΗ.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας του έργου:

ΠΕ5 - Εκπόνηση έρευνας, παραγωγή εκπαιδευτικών και πολιτισμικών προγραμμάτων και διάχυση αποτελεσμάτων.

e-max.it: your social media marketing partner