Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7741/2022
08-02-2022
23-02-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
60600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

 Πτυχίο ελληνικού Πανεπιστημίου ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

 Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων σε θέμα σχετικό με τον πολιτισμό

ON/OFF

 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 Εργασιακή εμπειρία από τουλάχιστον ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο σχετικό με εκπόνηση μελετών που αφορά σε πολιτιστικά θέματα 

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συναφής με το αντικείμενο της θέσης εμπειρία σε καλλιτεχνικά και πολιτιστικά θέματα.

·      Έως 1 έτος εμπειρίας: 5 μόρια

·      >1 έως 3 έτη: 10 μόρια

·      >3έως 5 έτη: 15 μόρια

·                    > 5 ετών εμπειρίας: 20 μόρια

Εκπαιδευτική εργασιακή εμπειρία

·      Έως 1 έτος εμπειρίας: 5 μόρια

·      >1 έως 3 έτη: 10 μόρια

·      >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

·      > 5 ετών εμπειρίας: 20  μόρια

Συναφής Ερευνητική δραστηριότητα (συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή & Ελληνικά περιοδικά/ διεθνή & Ελληνικά  συνέδρια/βιβλία/ κεφάλαια βιβλίων/ δημοσιεύσεις & ανακοινώσεις)

·      1 μονάδα για κάθε συναφή δημοσίευση σε περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και

·      0,5 μονάδα για κάθε μία από τις λοιπές συναφείς δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

(Μέγιστη μοριοδότηση 20 μόρια)

Γνώση ευρωπαϊκής γλώσσας

·       Καλή Γνώση: 5 μόρια

·       Πολύ καλή γνώση: 7 μόρια

·       Άριστη Γνώση: 10 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Ο/η συνεργάτης θα αναλάβει να πραγματοποιήσει έρευνα για ένα κοινό πολιτιστικό θέμα που συνδέει την περιοχή της Άρτας με την περιοχή της Απουλίας και της Ιταλίας, να ετοιμάσει αντίστοιχη μελέτη και στην συνέχεια να προετοιμάσει μία διδακτική έκθεση με εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να μετατρέψει την έκθεση σε κατάλληλη εκπαιδευτική μορφή  (D.3.5.4) (WP3).

e-max.it: your social media marketing partner