Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7470/2022
07-02-2022
22-02-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82985

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο ή Δίπλωμα:

-       Πληροφορικής

-       Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

-       Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών

-       Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

-       Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών

-       Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής

-       Επιστήμης Υπολογιστών

-       Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών

-       Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

-       Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

-       Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών

-       Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών

-       Πληροφορικής (Ε.Α.Π.)

-       Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

-       Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.)

ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας, σχολών της αλλοδαπής

Απαιτούμενο (ON/OFF)

Γνώση στην εγκατάσταση και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων                           

Απαιτούμενο (ON/OFF)

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2

Απαιτούμενο (ON/OFF)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε συναφές έργο με το αντικείμενο της σύμβασης (Κριτήριο: ΚΑ1):

•          Διαχείριση υποδομών, υπηρεσιών και εικονοποιημένων συστημάτων, στηριγμένων σε Λειτουργικά Συστήματα Windows Server 2008/2012/2016, συμπεριλαμβανομένων υποδομών Active Directory, DHCP, DNS, VPN, Hyper-V (δημιουργία, παραμετροποίηση, διαχείριση)

•          Εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (πχ. MS SQL Server, MySQL, κλπ)

•          Υποστήριξη χρηστών πληροφοριακών συστημάτων (user support)

•          Εγκατάσταση και συντήρηση υλικού και λογισμικού Η/Υ

•          Εγκατάσταση και συντήρηση Περιφερειακών Συσκευών

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 420 Μονάδες

Μέγιστος χρόνος μετρούμενης εμπειρίας:

Επτά έτη (84 μήνες).

Προσωπική Συνέντευξη (Κριτήριο ΚΑ2)

 

Γνώση αντικειμένου: Γνώσεις που αφορούν τις αρμοδιότητες του αντικειμένου της σύμβασης και την αποστολή του φορέα

(Κριτήριο ΚΣ1)

1-50 Μονάδες

Διοικητικές δεξιότητες: Διαχείριση χρόνου και κρίσεων

(Κριτήριο ΚΣ2)

1-25 Μονάδες

Προσωπικά χαρακτηριστικά: Επικοινωνιακές δεξιότητες, δημιουργικότητα, προγραμματισμός εργασιών, συνεργατικό πνεύμα/ομαδικότητα

(Κριτήριο ΚΣ3)

1-25 Μονάδες

Τελική Βαθμολογία Υποψηφίου:

Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
ΤΒi = 0,75 * (ΚΑ1i / KA1max)*100 + 0,25 * (ΚΣ1i + ΚΣ2i + ΚΣ3i)
Όπου:

Ø  ΤΒi η τελική βαθμολογία του υποψήφιου i

Ø  ΚΑ1i η βαθμολογία του υποψηφίου i στο Κριτήριο ΚΑ1

Ø  KA1max η βαθμολογία του υποψηφίου που συγκέντρωσε την μέγιστη βαθμολογία στο Κριτήριο ΚΑ1

Ø  ΚΣ1i η βαθμολογία του υποψηφίου i στο Κριτήριο ΚΣ1

Ø  ΚΣ2i η βαθμολογία του υποψηφίου i στο Κριτήριο ΚΣ2

Ø  ΚΣ3i η βαθμολογία του υποψηφίου i στο Κριτήριο ΚΣ3

Υποστήριξη πληροφοριακών υποδομών παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και διαδικασιών Ε.Λ.Κ.Ε.         

e-max.it: your social media marketing partner