Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7457/2022
07-02-2022
22-02-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82985

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Απαιτούμενο (ON/OFF)

Πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Απαιτούμενο (ON/OFF)

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ

Απαιτούμενο (ON/OFF)

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχειριστική και οικονομική υποστήριξη φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα μέσω πληροφοριακών συστημάτων (Κριτήριο ΚΑ1)

Μήνες Εμπειρίας x 5 Μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Κριτήριο ΚΑ2)

100

Προσωπική Συνέντευξη

 

Γνώση αντικειμένου: Γνώσεις που αφορούν τις αρμοδιότητες του αντικειμένου της σύμβασης και την αποστολή του φορέα

(Κριτήριο ΚΣ1)

1-50 Μονάδες

Διοικητικές δεξιότητες: Διαχείριση χρόνου και κρίσεων

(Κριτήριο ΚΣ2)

1-25 Μονάδες

Προσωπικά χαρακτηριστικά: Επικοινωνιακές δεξιότητες, δημιουργικότητα, προγραμματισμός εργασιών, συνεργατικό πνεύμα/ομαδικότητα

(Κριτήριο ΚΣ3)

1-25 Μονάδες

Τελική Βαθμολογία Υποψηφίου:

Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

ΤΒi = 0,65 * (ΚΑ1i / KA1max)*100 + 0,10 * ΚΑ2i + 0,25 * (ΚΣ1i + ΚΣ2i + ΚΣ3i)

Όπου:

o          ΤΒi η τελική βαθμολογία του υποψήφιου i

o          ΚΑ1i η βαθμολογία του υποψηφίου i στο Κριτήριο ΚΑ1

o          KA1max η βαθμολογία του υποψηφίου που συγκέντρωσε την μέγιστη βαθμολογία στο Κριτήριο ΚΑ1

o          ΚΑ2i η βαθμολογία του υποψηφίου i στο Κριτήριο ΚΑ2                                                                       

o          ΚΣ1i η βαθμολογία του υποψηφίου i στο Κριτήριο ΚΣ1

o          ΚΣ2i η βαθμολογία του υποψηφίου i στο Κριτήριο ΚΣ2

o          ΚΣ3i η βαθμολογία του υποψηφίου i στο Κριτήριο ΚΣ3"                                                  

Υποστήριξη της διαδικασίας διαχείρισης, παρακολούθησης και ολοκλήρωσης εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Ε.Λ.Κ.Ε.

e-max.it: your social media marketing partner