Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6706/2022
03-02-2022
18-02-2022
ΜΠΟΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Καινοτόμες ζωοτροφές με άλευρα εντόμων, τα οποία θα εκτρέφονται σε υπόστρωμα εμπλουτισμένο με λειτουργικά συστατικά αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας, για εκτρεφόμενες τσιπούρες, ορνίθια και χοιρίδια (InsectFeedAroma)
61292

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της Ελλάδος στις Οικονομικές Επιστήμες και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή ισότιμος τίτλος σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/ΟFF

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2)

ON/ΟFF

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

ON/ΟFF

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή Εμπειρία                                                     

0-70 μονάδες

1-2 χρόνια εμπειρία: 20 μονάδες

3-4 χρόνια εμπειρία: 40 μονάδες

5 ή περισσότερα χρόνια εμπειρία: 70 μονάδες

Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες από μία υποψηφιότητες και ισοβαθμία θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:                                                    

0-30 μονάδες

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης: 0-10 μονάδες

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα: 0-10 μονάδες και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης: 0-10 μονάδες

  • Διερεύνηση της χρήσης σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου στις αποδόσεις εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και παχυνόμενων χοιριδίων (ΕΕ2)
  • Διερεύνηση της επίδρασης των σιτηρεσίων με προσθήκη δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων εμπλουτισμένου εντομάλευρου σε δείκτες υγείας και ευζωίας της εκτρεφόμενης τσιπούρας, κρεοπαραγωγών ορνιθίων και χοιριδίων (ΕΕ3).
e-max.it: your social media marketing partner