Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6317/2022
02-02-2022
17-02-2022
ΤΖΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ευφυής Πλατφόρμα Υποστήριξης Διάγνωσης / Σταδιοποίησης Ευρημάτων σε Βιοψίες με Βαθιά Μάθηση
61860

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με την Πληροφορική

ON/OFF

Υποψήφιος Διδάκτωρ Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων με έμφαση στην επεξεργασία βιοιατρικής εικόνας, βιοιατρικού σήματος.

Αριθμός Ανακοινώσεων Χ 5 Μονάδες, μέγιστο 50 Μονάδες

Αποδεδειγμένη Εμπειρία σε ερευνητικά έργα συναφή με τα αντικείμενα της επεξεργασίας εικόνας, μηχανικής όρασης, μηχανικής μάθησης και επεξεργασία σήματος

Μήνες Χ 5 Μονάδες, μέγιστο 100 Μονάδες

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

Καλή Γνώση: 20 Μονάδες

Πολύ Καλή Γνώση: 40 Μονάδες Άριστη Γνώση: 50 Μονάδες

Υλοποίηση, έλεγχος και διαλειτουργικότητα ευφυούς υποσυστήματος για την επεξεργασία εικόνων βιοψιών:

  • Υλοποίηση υποσυστήματος Συνελικτικών Νευρωνικών Δικτύων.
  • Αποτίμηση αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του ευφυούς υποσυστήματος.
  • Διαλειτουργικότητα του ευφυούς υποσυστήματος με την πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους.
e-max.it: your social media marketing partner