Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5557/2022
31-01-2022
15-02-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Γραφείο Διασύνδεσης Παν/μίου Ιωαννίνων
82963

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Επικοινωνίας της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2

ON/OFF

Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β)υπολογιστικών φύλλων, γ)υπηρεσιών διαδικτύου

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. Επαγγελματική εμπειρία στην ψηφιακή επικοινωνία και το ψηφιακό μάρκετινγκ 5 ετών

Max 30 μονάδες

(0,5 μονάδα για κάθε μήνα)

Β. Επαγγελματική εμπειρία σε συναφή έργα ή δράσεις για την ανάπτυξη ψηφιακής στρατηγικής 

Max 20 μονάδες

(0,5 μονάδες/μήνα)

Γ. Γνώσεις ψηφιακού μάρκετινγκ πιστοποιημένες μέσω σχετικών σεμιναρίων διάρκειας 5 μηνών

Max 20 μονάδες

 (2 μονάδες/μήνα)

Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΕΤΥΞΗ

Max 30 μονάδες

Δ1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Δ2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας εργασίας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Δ3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα επικοινωνίας

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Συνολική βαθμολόγηση συνεκτιμημένων προσόντων

100 μονάδες

Συμβολή στην εκτέλεση των παραδοτέων: 5.2. Έκθεση επικοινωνιακής πολιτικής με εστίαση στην on line παρουσία των υπηρεσιών σταδιοδρομίας του Π.Ι. και χρήση των social media.  

e-max.it: your social media marketing partner