Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5114/2022
28-01-2022
14-02-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Υποέργο 05: Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων
82531

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας ή περιβαλλοντικών επιστημών AEI της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου*5 Μονάδες

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης με αντικείμενο έρευνας που να περιλαμβάνει την ανάλυση οργανικών ρύπων και τοξικών ενώσεων

Βαθμός πτυχίου*5 Μονάδες

Υποψήφιος Διδάκτορας στην Χημεία με αντικείμενο έρευνας που να περιλαμβάνει τεχνικές χρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων οργανικών ρύπων

ON/OFF

Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι: • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας και εκχύλισης δειγμάτων για τον προσδιορισμό οργανικών επιμολυντών • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών χρωματογραφίας - φασματομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας και ακρίβειας UHPLC-LTQ/ Orbitrap XL για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων οργανικών ρύπων – επιμολυντών.

Μήνες εμπειρίας x 5 Μονάδες

Μέγιστη Βαθμολογία:420 μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερο

Επίπεδο Β2: 30 μονάδες

Κάθε ανώτερο επίπεδο προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

10 Μονάδες / Δημοσίευση. - Max 50 Μονάδες

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

5 Μονάδες/Ανακοίνωση - Max 25 Μονάδες

ΠΕ 13: Έλεγχος Ποιότητας, Αξιολόγηση Ασφάλειας Τροφίμων:

  • Στόχοι/Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: Ποιοτικός έλεγχος για ρύπους / διαταράκτες ή δείκτες / δείκτες αποσύνθεσης
  • Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: Ολοκλήρωση μελετών
e-max.it: your social media marketing partner