Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4931/2022
27-01-2022
11-02-2022
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΈΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΦΟΡΕΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ (Smart Insole)
82448

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου*10

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη Εμπειρία στην ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής μάθησης από βιοϊατρικά δεδομένα.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων

ON/OFF

Γνώση Γλωσσών Προγραμματισμού: Python, Javascript, MATLAB, PostgreSQL

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

Καλή Γνώση: 10 Μονάδες

Πολύ Καλή Γνώση: 30 Μονάδες

Άριστη Γνώση: 50 Μονάδες

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 10 Μονάδες με max 100 Μονάδες

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια

Ανακοινώσεις x 15 Μονάδες με max 150 Μονάδες

Συμμετοχή στις ΕΕ του έργου Smart Insole: «ΕΕ4 Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και πιλοτικών εφαρμογών» και «ΕΕ5 Ολοκλήρωση υποσυστημάτων και πειραματική επιβεβαίωση λειτουργίας και συγκεκριμένα αλγορίθμων μηχανικής μάθησης με δεδομένα βάδισης που προέρχονται από αισθητήρες πελματιαίας πίεσης καθώς και εργασίες αποσφαλμάτωση του προτεινόμενου συστήματος.

e-max.it: your social media marketing partner