Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4959/2022
27-01-2022
11-02-2022
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
82865

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βασικός Τίτλος Σπουδών ειδικότητας Επιστημών Υγείας (Βιολογίας, Ιατρικής κλπ) ή Χημείας ή Βιοχημείας

Βαθμός Πτυχίου

(5-10 Μονάδες)

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας

ON-OFF

Βαθμός συνάφειας διδακτορικού τίτλου σπουδών με τη θέση

0-20 Μονάδες

Δημοσιεύσεις/Παρουσιάσεις σε συνέδρια

2 Μονάδες ανά δημοσίευση

και 1 Μονάδα ανά παρουσίαση

με μέγιστο τις 10 Μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

10 Μονάδες

Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία (π.χ. συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά έργα, γνώση σχετικών τεχνικών: αλληλούχιση επόμενης γενιάς)

0-10 Μονάδες (ανάλογα με

τον αριθμό των προσόντων)

Μελέτη μηχανισμών χημειοανθεκτικότητας στον καρκίνο του μαστού μέσω αλληλούχισης μεταγραφώματος μοναδιαίων κυττάρων (scRNA-sequencing) (ΠΕ.1-1).

e-max.it: your social media marketing partner