Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4955/2022
27-01-2022
11-02-2022
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΈΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΦΟΡΕΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ (Smart Insole)
82448

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Γνώση γλωσσών προγραμματισμού/τεχνολογίες: MATLAB, C++

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής πληροφορικής

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

Καλή Γνώση: 10 Μονάδες

Πολύ Καλή Γνώση: 30 Μονάδες

Άριστη Γνώση: 50 Μονάδες

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 10 Μονάδες με max 150 Μονάδες

Συμμετοχή στις εργασίες της «ΕΕ5 Ολοκλήρωση υποσυστημάτων και πειραματική επιβεβαίωση λειτουργίας».

e-max.it: your social media marketing partner