Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4765/2022
26-01-2022
10-02-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ecosystem for European Education Mobility as a Service: Model with Portal Demo (e-MEDIATOR)
63103

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. , ΤΕΙ Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην επιστήμη της Πληροφορικής, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία σε τουλάχιστον ένα έργο Erasmus +

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, μελέτης, ανάπτυξης και υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων

·                      Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μόρια

·                      >6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 μόρια

·                      >1 έτος έως 3 εμπειρίας: 15 μόρια

·                      Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, υποστήριξης, εγκατάστασης πληροφοριακής πύλης

·                      Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μόρια

·                      >6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 μόρια

·                      >1 έτος έως 3 εμπειρίας: 15 μόρια

·                      Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα ανάλυσης απαιτήσεων χρηστών και ανάλυσης μοντελοποίησης διαδικτυακών υπηρεσιών και συστημάτων Πληροφορικής

·                      Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μόρια

·                      >6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 μόρια

·                      >1 έτος έως 3 εμπειρίας: 15 μόρια

·                      Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μόρια

Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα προγραμματισμού, Σχεδίασης και Ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής και  βάσεων δεδομένων

·                      Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μόρια

·                      >6 μήνες έως 1 έτος εμπειρίας: 10 μόρια

·                      >1 έτος έως 3 εμπειρίας: 15 μόρια

·                      Έτη εμπειρίας άνω των 3: 20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συνεισφορά στην ανάλυση και καταγραφή των διαδικασιών που θα εξεταστούν αναφορικά με τις υφιστάμενες διαδικασίες κινητικότητας και των υπηρεσιών που θα πρέπει να υποστηρίζει η εκπαιδευτική πύλη (portal), διενέργεια επιτόπιων συνεντεύξεων για την μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης  και  τον προσδιορισμό των απαιτήσεων και αναγκών των χρηστών και τη διατύπωση των λειτουργικών απαιτήσεων για την εκπαιδευτική πύλη (portal) (PR1). Συνεισφορά στην καταγραφή των απαραίτητων ψηφιακών ικανοτήτων  στο σχεδιασμό της μάθησης, στις απαραίτητες μαθησιακές διαδικασίες για τις σύγχρονες αναδυόμενες δεξιότητες που αξιοποιούνται σε μαθησιακοκεντρικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και στο σχεδιασμό του μοντέλου ανάλυση των αναγκών των εκπαιδευτών και των ενδιαφερόμενων μελών (PR2).

e-max.it: your social media marketing partner