Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4400/2022
24-01-2022
08-02-2022
ΓΟΥΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ECO-ETHYLENE)
82414

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης υλικών ή Πτυχίο Επιστήμης Υλικών ή Χημικού ή συναφούς αντικειμένου

Βαθμός πτυχίου x 10 Μονάδες

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Πολυτεχνικής Σχολής ή Σχολής Φυσικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ στην Επιστήμη ή Χημεία των Υλικών.

ON/OFF

Διδακτορική Διατριβή κατά προτίμηση στην Χημεία Υλικών (Σύνθεση και Χαρακτηρισμό Υλικών/Νανοϋλικών)

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα σύνθεσης/τροποποίησης υλικών (αντιδράσεις στερεάς κατάστασης, ένθεσης, υγρής χημείας κ.ά) με έμφαση στα καταλυτικά και προσροφητικά υλικά (νανοπορώδη, φυλλόμορφα, νανοάνθρακες, νανοσωματίδια, κ.ά.).

Έτη x 40 Μονάδες με max 200 Μονάδες

Εμπειρία σε θέματα χαρακτηρισμού υλικών (XRD, SEM/EDS, XPS, Raman, FTIR, DTA/TGA/DSC, AFM, κλπ). Εμπειρία σε θέματα χαρακτηρισμού πορωδών υλικών (ποροσιμετρία κλπ.) θα συνεκτιμηθεί θετικά.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών, ή κοινοτικών ή διεθνών συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων

Έτη x 20 Μονάδες με max 100 Μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση Αγγλικής γλώσσας (δεύτερη ξένη γλώσσα θα συνεκτιμηθεί)

Καλή γνώση: 50 Μονάδες,

Πολύ καλή γνώση: 100 Μονάδες,

Άριστη γνώση: 150 Μονάδες

Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, σχολεία, ημερίδες κλπ.

Ανακοινώσεις x 5 Μονάδες με max 50 Μονάδες

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Δημοσιεύσεις x 10 Μονάδες με max 200 Μονάδες

Συμμετοχή στην σύνθεση, το χαρακτηρισμό και την αξιολόγηση καταλυτικών και προσροφητικών υλικών για την κατασκευή και την επίδειξη σε Πιλοτική Κλίμακα της ολοκληρωμένης διεργασίας παραγωγής C2H4 (ΠΕ5).

e-max.it: your social media marketing partner