Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4089/2022
21-01-2022
07-02-2022
ΣΚΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υλικά απελευθέρωσης ιόντων για επαγωγή αγγειογένεσης και αναγέννησης του δέρματος
60105

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος στη Βιολογία ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Υποψήφιος διδάκτορας

ON/OFF

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τις επιστήμες ζωής

ON/OFF

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών σε αντικείμενα σχετικά με τις επιστήμες ζωής

10 μονάδες ανά δημοσίευση

Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

10 μονάδες

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα πραγματοποιηθεί προσωπική συνέντευξη:

0-30 μονάδες

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης: 0-10 μονάδες

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα: 0-10 μονάδες και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης: 0-10 μονάδες

Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας:

  • «WP4: Characterization and loading of the MILnCs and collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels»
  • «WP5: In vitro studies of collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels»
  • «WP8: Management, dissemination and communication»
e-max.it: your social media marketing partner