Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3396/2022
19-01-2022
03-02-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
60600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ή ισοδύναμο ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εμπειρία σε ψηφιακές διοργανώσεις/ προγραμματισμό δικτυακών τόπων

ON/OFF

Εμπειρία από συμμετοχή τουλάχιστον σε ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο σχετικό με Πολιτισμό/Τουρισμό

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Εμπειρία σε Τεχνική Υποστήριξη/ Τεχνικός Η/Υ

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

 

Εμπειρία σε θέματα διοργάνωσης δράσεων επικοινωνίας & διάχυσης, διερεύνησης και διασύνδεσης εκδηλώσεων με συναφείς δράσεις εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων ερευνητικών/αναπτυξιακών έργων.

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

 

Εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών cloud

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

 

 

Ο/η συνεργάτης θα είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και υλοποίηση  των ηλεκτρονικών προωθητικών ενεργειών/δράσεων του έργου και θα συντηρεί και τροφοδοτεί με πληροφορίες/δεδομένα τις ηλεκτρονικές εκδόσεις του έργου, θα διαχειρίζεται τα κοινωνικά δίκτυα (Π2.5.3) (WP2). Συμμετοχή στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών για μια πολυεπίπεδη διαδικτυακή πλατφόρμα, τύπου cloud, που θα ενισχύσει τη διασύνδεση των φορέων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (Π5.5.1) (WP5).

e-max.it: your social media marketing partner