Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3354/2022
19-01-2022
03-02-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
60600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) Οικονομικής Κατεύθυνσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά/ συγχρηματοδοτούμενα έργα (τουλάχιστον 3 έργα)

ON/OFF

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία ως υπεύθυνος/η οικονομικής διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών /διαπεριφερειακών προγραμμάτων 

·       Εμπειρία έως 1 έτος:  5 μόρια

·       Εμπειρία >2 έως 3 έτη: 10 μόρια

·       Εμπειρία >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση εργασιών, διοικητική υποστήριξη και υποστήριξη ομάδας έργου.

·       Εμπειρία έως 1 έτος:  5 μόρια

·       Εμπειρία >2 έως 3 έτη: 10 μόρια

·       Εμπειρία >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

Γνώση δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας

·       Καλή: 5 μόρια

·            Πολύ καλή:10 μόρια

·            Άριστη: 15 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Ο/η συνεργάτης θα είναι υπέυθυνος/η για την οικονομοτεχνική οργάνωση, υποστήριξη, παρακολούθηση και διαχείριση έργου, την υποβολή οικονομικών αναφορών, επικοινωνία με επικεφαλής εταίρο και αρχή πιστοποίησης. Επίσης, θα είναι υπέυθυνος/η για την  παρακολούθηση του προϋπολογισμού, υποβολή τροποποιήσεων, προετοιμασία προσκλήσεων προσωπικού και γενικότερα για όλα τα οικονομικά/διαχειριστικά θέματα του έργου (Π1.5.3) (WP1). Συνεισφορά στην εκπόνηση της μελέτης που αφορά στις διασυνοριακές πολιτιστικές διαδρομές μεταξύ Ελλάδας και Απουλίας καθώς και στον εντοπισμό και καταγραφή καλλιτεχνικών καλών πρακτικών και τη SWOT ανάλυση (Π 3.5.1) (WP3).

e-max.it: your social media marketing partner