Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3346/2022
19-01-2022
03-02-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

 

Πτυχίο Τοπογράφου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Τοπογράφου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

 

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

Εμπειρία από συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενο έργο σχετικό με πολιτισμό

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της  σύμβασης

·      Έως 6 μήνες: 5 μόρια

·      >6 μήνες έως 2 έτη: 10 μόρια

·      >2 έτη: 15 μόρια

Εμπειρία σχετικά με στην ανάλυση, συλλογή στοιχείων, απεικόνιση και τοπογραφική αναπαράσταση των σημείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος

·      Έως 6 μήνες: 5 μόρια

·      >6 μήνες έως 1 έτος: 10 μόρια

·      >1 έτος 15 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συνεισφορά στη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων για την καταλογοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής σε συνδυασμό με τα χωρικά χαρακτηριστικα τους, προκειμένου να περιληφθούν στο ηλεκτρονικό διαδραστικό αποθετήριο των σημαντικών στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς του έργου (Π 3.1.4) (WP3).

e-max.it: your social media marketing partner