Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2353/2022
13-01-2022
02-02-2022
ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 -2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
82992

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

 

Λήψη διδακτορικού διπλώματος (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2011.

ON/OFF

Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για κάθε Μάθημα του Επιστημονικού Πεδίου

ON/OFF

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κριτήριο 1. Σχεδιαγράμματα Διδασκαλίας Μαθημάτων Ομάδας

Συνάφεια σχεδιαγραμμάτων του συνόλου των μαθημάτων με το Επιστημονικό Πεδίο.

0-30

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας στη διδασκαλία των μαθημάτων του Επιστημονικού Πεδίου.

0-20

Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης στη διδασκαλία των μαθημάτων του Επιστημονικού Πεδίου.

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1

0-60

Κριτήριο 2 Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/υποψηφίας

Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Μοριοδοτούνται μόνο οι δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς με το επιστημονικό πεδίο

0-10

1 μονάδα για κάθε δημοσίευση σε περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και

0,5 μονάδα για κάθε μία από τις λοιπές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία.

H ερευνητική εμπειρία αποδεικνύεται με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών του φορέα απασχόλησης (σχετική σύμβαση και βεβαίωση απασχόλησης). Η διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται.

0-10

Μοριοδοτείται μόνο η ερευνητική εμπειρία σε συναφές επιστημονικό πεδίο με 2 μονάδες ανά εξάμηνο.

Συνάφεια διδακτορικής διατριβής με το Επιστημονικό Πεδίο.

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2

0-30

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων 1 και 2

0-90

Προσαύξηση 20% όπου έχει εφαρμογή

0-18

Συνολική Βαθμολογία

0-108

Διδασκαλία Μαθημάτων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 - Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

e-max.it: your social media marketing partner