Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1463/2021
10-01-2022
25-01-2022
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΒΕΡΝΟΦΥΣΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ COVID-19 (ICU4Covid)
82917

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου*10

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων βιοϊατρικής τεχνολογίας

Έτη x 50 με max 300

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλυση δεδομένων με ευφυείς τεχνικές και μοντελοποίηση φυσιολογικών διαδικασιών

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: Αγγλική

Καλή Γνώση: 10 Μονάδες

Πολύ Καλή Γνώση: 30 Μονάδες

Άριστη Γνώση: 50 Μονάδες

Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ημερίδες κλπ

Ανακοινώσεις x 10 με max 100

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 10 με max 100

  • WP2 CPS4TIC technical establishment in ICU Hubs (T2.2 Establish ICU Hubs and technical integration at central hospital, T2.3 Deploy CPS4TIC at peripheral hospital, T2.4 Functional testing, verification, performance assessment, validation, T2.5 Establish data transmission through the connector platform).
  • WP3 CPS4TIC deployment for clinical use (T3.2 Clinical operating procedures at central hospital, T3.3 Implement clinical operating procedures at peripheral hospitals, T3.4 Establish daily routine of telemedical rounds (“doc2doc”) and escalation scenario rounds in a simulation setup, T3.5 Structured evaluation, performance monitoring and validation of clinical and outcome data.
e-max.it: your social media marketing partner