Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1479/2022
10-01-2022
25-01-2022
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ψηφιακό Αθλητικό Σκοπευτήριο Εικονικής Πραγματικότητας (SSVRR)
61615

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο ΤΕΙ Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ 

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα εισαγωγής, σχεδίασης, εφαρμογής και υιοθέτησης πληροφοριακών συστημάτων 

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στην συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων για την σχεδίαση συστημάτων  

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα καινοτομίας και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών 

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας και διάχυσης για την ανάδειξη και υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών και στον σχεδιασμό και αξιοποίηση του διαδικτύου για ενημέρωση 

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Υποστήριξη ομάδας έργου στην σχεδίαση και ανάπτυξη της μεθοδολογίας συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων για την ανάπτυξη υποσυστήματος εκπαιδευτή, συμμετοχή στην προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. (ΠΕ1)

e-max.it: your social media marketing partner