Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1235/2022
05-01-2022
20-01-2022
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
SMART TOUR - ΕΥΦΥΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
82660

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής / αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός Διπλώματος ή Πτυχίου Χ 2 Μονάδες

(Μέγιστη Βαθμολογία: 20 Μονάδες)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική ή αντίστοιχος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ημεδαπής / αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός Διπλώματος ή Πτυχίου Χ 2 Μονάδες

(Μέγιστη Βαθμολογία: 20 Μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

Βαθμολογία 1-10 X 4

(Μέγιστη βαθμολογία 40)

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω τομείς: σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων, διαδικτυακές εφαρμογές διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων και τεχνολογία λογισμικού, ασφάλεια συστημάτων ή συναφών

10 x 2 Μονάδες

(Μέγιστη Βαθμολογία: 20 Μονάδες)

Ανάπτυξη λογισμικού έξυπνης πύλης SMART Portal (D.3.1.3).

e-max.it: your social media marketing partner