Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63833/2021
30-12-2021
14-01-2022
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ 3Δ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΣΤΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ (BioBon3D)
83031

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός διπλώματος x 10

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών συναφής με το αντικείμενο της πρόσκλησης, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εμπειρία στη βιοϊατρική τεχνολογία

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική

50 Μονάδες: ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ,

100 Μονάδες: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ,

150 Μονάδες: ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ημερίδες κλπ

Ανακοινώσεις x 10 Μονάδες με max 100 Μονάδες

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 10 Μονάδες με max 100 Μονάδες

Αντικείμενο σύμβασης 1: ΕΕ2 - Κατασκευή και χαρακτηρισμός 3Δ ικριωμάτων.

Αντικείμενο σύμβασης 2: ΕΕ3 - Φόρτωση των 3Δ ικριωμάτων με BMP-2, και/ή VEGF-A και/ή αντίσωμα για την πρωτεΐνη midkine.

Αντικείμενο σύμβασης 3: ΕΕ4 - Βιολογική αξιολόγηση των 3Δ ικριωμάτων in vitrο.

Αντικείμενο σύμβασης 4: ΕΕ6 - Αριθμητική αξιολόγηση ικριώματος.

e-max.it: your social media marketing partner