Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63828/2021
30-12-2021
14-01-2022
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ 3Δ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΣΤΟΥ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΩΝ (BioBon3D)
83031

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Τίτλος Μεταπτυχιακού επιπέδου Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Γνώση/ εμπειρία σε υπολογιστική μοντελοποίηση.

ON/OFF

Γνώση/ εμπειρία στη βιοιατρική τεχνολογία.

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και δεξιότητες που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, καθώς και (β) η διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων στο πλαίσιο της Ομάδας Έργου.

Έως 15 μονάδες

ΕΕ6 - Αριθμητική αξιολόγηση ικριώματος.

e-max.it: your social media marketing partner