Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63520/2021
28-12-2021
12-01-2022
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
82420

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Πληροφορικής ή Σχολής Θετικών Επιστημών ή συναφής τίτλος σπουδών της ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ).

ON/OFF

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο της Πρόσκλησης (εθνικά ή ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, κρίνεται με βάση το βιογραφικό και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας)

Μήνες Εμπειρίας Χ 1 Μονάδα, Ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία: 20 Μονάδες, Μέγιστη Βαθμολογία: 40 Μονάδες

Ολοκληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

ON/OFF

Ανακοινώσεις σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

Βαθμολογία: 1-50

(Μέγιστη Βαθμολογία: 50 Μονάδες)

Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον Linux με γλώσσα προγραμματισμού Python

Μήνες εμπειρίας Χ 2

(μέγιστη Βαθμολογία: 10)

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συστήματα Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων

Μήνες εμπειρίας Χ 2

(μέγιστη Βαθμολογία: 10)

Εμπειρία στην ανάλυση απαιτήσεων, τη σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων / λογισμικού

Μήνες εμπειρίας Χ 2

(μέγιστη Βαθμολογία: 10)

  • Σχεδιασμός και πιλοτική ανάπτυξη συστήματος δρομολόγησης και διεπαφών τελικών χρηστών, μέρος του Παραδοτέου Π3.1: Διεπαφές για τελικούς χρήστες. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Π3.1: Διεπαφές για τελικούς χρήστες.
e-max.it: your social media marketing partner