Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63503/2021
28-12-2021
12-01-2022
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2018-2019 ΕΩΣ 2021-2022
82496

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ON/OFF

Α. Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

Απαιτούμενο (ON/OFF)

Δεν βαθμολογείται.

Β. Ετήσια τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα διοικητικής υποστήριξης.

Απαιτούμενο (ON/OFF)

Δεν βαθμολογείται.

Γ. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2.

Απαιτούμενο (ON/OFF)

Δεν βαθμολογείται.

Δ. Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:

α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Απαιτούμενο (ON/OFF)

Δεν βαθμολογείται.

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Επιπρόσθετη, πέραν της ετήσιας, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, σε αντικείμενα διοικητικής υποστήριξης. Προσμετρώνται έως δύο έτη (24 μήνες) επιπρόσθετης εμπειρίας.

5 Μονάδες ανά μήνα

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 

Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 5

Ενδιάμεσο επίπεδο - 10

Ικανός – 15

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα διοίκησης έργου, ψηφιακής διαχείρισης και επικοινωνίας, διαχείρισης κρίσεων.

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 5

Ενδιάμεσο επίπεδο - 10

Ικανός – 15

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση τήρησης κανονισμών και τεχνικών δημοσιότητας και προβολής στο πλαίσιο διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο - 5

Ικανός – 10

Υποστήριξη λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (Διοικητική υποστήριξη 205 ασκούμενων φοιτητών και των αντίστοιχων φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης).

e-max.it: your social media marketing partner