Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63468/2021
28-12-2021
12-01-2022
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
82420

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

Βαθμός πτυχίου x 2 Μονάδες (Μέγιστη Βαθμολογία: 20)

Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα συναφή με το αντικείμενο της πρόσκλησης (εθνικά ή ευρωπαϊκά  συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, κρίνεται με βάση το βιογραφικό και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας)

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

Βαθμολογία (1-10) Χ 6,

(μέγιστη Βαθμολογία: 40)

Ανάπτυξη υπηρεσιών παρασκηνίου (back-end) για διαδικτυακές εφαρμογές με αρχιτεκτονική REST βασισμένες στα πρωτόκολλα XML και JSON

Μήνες εμπειρίας Χ 2

(μέγιστη Βαθμολογία: 10)

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συστήματα Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων

Μήνες εμπειρίας Χ 2

(μέγιστη Βαθμολογία: 10)

Εμπειρία ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον Linux με γλώσσα προγραμματισμού Python

Μήνες εμπειρίας Χ 1

(μέγιστη Βαθμολογία: 20)

Σχεδιασμός και δοκιμές δομών δεδομένων και αλγορίθμων για δρομολόγηση (μέρος του Παραδοτέου Π2.1: Σχεδιασμός Υπηρεσίας – Αρχιτεκτονική Συστήματος).

e-max.it: your social media marketing partner