Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63309/2021
27-12-2021
11-01-2022
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟ-ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (Fish_Superfoods)
82843

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο τμήματος Βιολογίας ή συναφούς με αυτό

ON/OFF

Φοιτητής μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε αντικείμενα Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας  

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

Εμπειρία σχετικά με την φροντίδα, εκτροφή υδρόβιων σπονδυλωτών πειραματοζώων  

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργαστηριακή εμπειρία σχετικά με βιολογικές και χημικές διεργασίες   

10 Μονάδες/έτος

Γνώση αναλυτικών τεχνικών (ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου), κλασσικές και ενόργανες (HPLC, GC-MS,), σε δείγματα τροφίμων, ιστών καθώς και ιοντικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού

40 Μονάδες

Συνέντευξη για:

 

1. την πιστοποίηση των γνώσεων στις βιολογικές διεργασίες

1-10

2. την αντίληψη του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης, όπως αυτές αναφέρονται στο αντικείμενο της σύμβασης

1-10

3. την ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και την κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης

1-10

α) Μελέτη της επίδρασης των παρασκευασθέντων νέων ιχθυοτροφών στην ανάπτυξη, την υγεία και τη θρεπτική αξία εκτρεφόμενων ειδών ιχθύων (λαβράκι, τσιπούρα),

β) Παραγωγή νέων λειτουργικών ιχθυο- περτροφών εμπλουτισμένων με βιοδραστικά συστατικά  βιοδραστικά συστατικά προερχόμενα από το μικροφύκος Σπειρουλίνα και με λιπίδια που χαρακτηρίζονται από αυξημένη οξειδωτική σταθερότητα παρασκευασθέντων νέων ιχθυοτροφών στην ανάπτυξη, την υγεία και τη θρεπτική αξία εκτρεφόμενων ειδών ιχθύων (λαβράκι, τσιπούρα),

γ) Έρευνα για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βιομηχανοποίηση νέου, καινοτόμου προϊόντος.

e-max.it: your social media marketing partner