Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63267/2021
27-12-2021
11-01-2022
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
PΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
83051

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου x 10 Μονάδες

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων βιοιατρικής τεχνολογίας

Έτη x 50 Μονάδες με max 250 Μονάδες

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνική διαχείριση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων ιατρικής και  ιατρικής-πληροφορικής

Έτη x 50 Μονάδες με max 150 Μονάδες

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γνώση ξένης γλώσσας: Αγγλική

30 Μονάδες: Καλή Γνώση

50 Μονάδες: Πολύ Καλή Γνώση 70 Μονάδες: Άριστη Γνώση

Ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, ημερίδες κλπ

Ανακοινώσεις x 10 Μονάδες με max 100 Μονάδες

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Δημοσιεύσεις x 10 Μονάδες με max 100 Μονάδες

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και δεξιότητες που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, καθώς και (β) η διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων στο πλαίσιο της Ομάδας Έργου.

Έως 15 μονάδες

ΕΕ1 - Απαιτήσεις Χρηστών και Προδιαγραφές Συστήματος.

ΕΕ2 - Ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης άνω άκρου.

ΕΕ3 - Διαδραστικό εικονικό περιβάλλον.

ΕΕ4 - Ολοκληρωμένη πλατφόρμα αποκατάστασης Rehabotics.

ΕΕ5 - Κλινική μελέτη.

e-max.it: your social media marketing partner