Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63243/2021
27-12-2021
11-01-2022
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
PΟΜΠΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
83051

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

Βαθμός πτυχίου x 10

Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά έργα ή ερευνητικές υποτροφίες με αντικείμενο στα πεδία της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με χρήση μεθοδολογιών συναφών με το αντικείμενο του έργου

ON/OFF

Γνώση ξένης γλώσσας: Αγγλική

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι γνώσεις και δεξιότητες που δηλώνουν οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, καθώς και (β) η διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας των υποψηφίων στο πλαίσιο της Ομάδας Έργου.

Έως 15 μονάδες

ΕΕ1 - Απαιτήσεις Χρηστών και Προδιαγραφές Συστήματος.

ΕΕ2 - Ρομποτικό σύστημα αποκατάστασης άνω άκρου.

ΕΕ5 - Κλινική μελέτη.

e-max.it: your social media marketing partner