Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 62926/2021
22-12-2021
07-01-2022
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Βεβαίωση Γραμματείας οικείου Τμήματος ότι o υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος Μεταδιδάκτορας, όπου να φαίνεται ο τίτλος της μεταδιδακτορικής έρευνας, η ημερομηνία έναρξης και η ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας έκθεσης προόδου.

ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ με πτυχιακή εργασία ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ).

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (ή integrated master) και Διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο της υποτροφίας (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ).

ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με τις γραφοθεωρητικές τεχνικές αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικου.

ON/OFF

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

Βαθμολογία 1-5 ανά κριτήριο (ελάχιστος αποδεκτός συνολικός βαθμός 10, μέγιστος βαθμός 20)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας του βασικού τίτλου σπουδών, του μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου με τη θέση

Βαθμολογία (1-10) Χ 3 Μονάδες, Μέγιστος Βαθμός 30 Μονάδες

Εμπειρία σε αναπτυξιακά/ερευνητικά έργα ή ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας (κρίνεται με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

Μήνες Εμπειρίας x 1 Μονάδα, Μέγιστος βαθμός 30 Μονάδες

Δημοσιεύσεις σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης

Αριθμός Δημοσιεύσεων Χ 4 Μονάδες, Μέγιστος Βαθμός 20

  • Διεξαγωγή έρευνας διεθνούς κύρους στη σχεδίαση, την υλοποίηση και την πειραματική αποτίμηση αλγοριθμικών τεχνικών βασισμένων σε γραφοθεωρητικές προσεγγίσεις για την διασφάλιση της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των ψηφιακών αντικειμένων και των υπολογιστικών συστημάτων. Η έρευνα αφορά στο σχεδιασμό γραφοθεωρητικών μοντέλων για την ασφαλή ενσωμάτωση και απόκρυψη πληροφορίας πάνω σε ψηφιακά αντικείμενα και την ανάπτυξη τεχνικών αντιμετώπισης κακόβουλου λογισμικού.
  • Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ1.2.
e-max.it: your social media marketing partner