Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 62467/2021
21-12-2021
05-01-2022
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Βεβαίωση Γραμματείας οικείου Τμήματος ότι o υποψήφιος είναι Υποψήφιος Διδάκτορας, όπου να φαίνεται ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής, η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής και η ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας έκθεσης προόδου, εφόσον έχει παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής

ON/OFF

Πτυχίο ή Δίπλωμα Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού (ΑΕΙ ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Πληροφορική

ON/OFF

Γνώση της αγγλικής ή της γερμανικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός Πτυχίου με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων

Βαθμολογία x 1 Μονάδα

(μέγιστος βαθμός 10 Μονάδες)

Βαθμός Μεταπτυχιακού με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων

Βαθμολογία x 1 Μονάδα

(μέγιστος βαθμός 10 Μονάδες)

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

Βαθμολογία 1-5 Μονάδες ανά κριτήριο (ελάχιστος αποδεκτός συνολικός βαθμός 10 Μονάδες, μέγιστος βαθμός 20 Μονάδες)

Βαθμός συνάφειας του βασικού τίτλου σπουδών ή του μεταπτυχιακού τίτλου με τη θέση

Βαθμολογία (1-10) Χ 2 Μονάδες, Μέγιστος Βαθμός 20 Μονάδες

Εμπειρία σε ερευνητικά έργα ή ακαδημαϊκή εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας (κρίνεται με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

Μήνες Εμπειρίας x 2 Μονάδες, Μέγιστος βαθμός 20 Μονάδες

Δημοσιεύσεις σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης

Αριθμός Δημοσιεύσεων Χ 5 Μονάδες, Μέγιστος Βαθμός 10

Εμπειρία στην επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης με λογισμικά ακέραιου προγραμματισμού (π.χ. ILOG CPO, Gurobi) και προγραμματισμού με περιορισμούς (π.χ. ILOG CPO,Minizinc). Κρίνεται με βάση το βιογραφικό

Βαθμολογία 1-20 Μονάδες

  • Μελέτη και σχεδίαση αλγοριθμικών προσεγγίσεων επίλυσης προβλημάτων χρονοπρογραμματισμού με ακριβείς αλλά και προσεγγιστικές τεχνικές κάνοντας χρήση υπολογιστικών υποδομών υψηλής απόδοσης.
  • Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ1.4.
e-max.it: your social media marketing partner