Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 62342/2021
21-12-2021
05-01-2022
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
82963

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ με ειδίκευση στην Πληροφορική της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Πληροφορική της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2

ON/OFF

Επαγγελματική εμπειρία στη δημιουργία ιστοτόπων ενός έτους

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στην Πληροφορική και ειδικότερα στα οικοσυστήματα δεδομένων

25 μονάδες

Β. Επαγγελματική εμπειρία συναφής με την υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων 

Max 25 μονάδες

(1 μονάδα για κάθε μήνα)

Γ. Επαγγελματική εμπειρία στη δημιουργία ιστοτόπων άνω του ενός έτους

Max 20 μονάδες

(1 μονάδα για κάθε επιπλέον μήνα)

Δ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΕΤΥΞΗ

Max 30 μονάδες

Δ1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Δ2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας εργασίας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Δ3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα επικοινωνίας

Μη Γνώστης -0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 3

Ενδιάμεσο επίπεδο -6

Ικανός – 10

Συνολική βαθμολόγηση συνεκτιμημένων προσόντων

100 μονάδες

Συμβολή στην εκτέλεση των παραδοτέων: 2.2.:Έλεγχος και Παρακολούθηση Ομαλής Λειτουργίας ΠΣ και Καταγραφή Μελλοντικών Επεκτάσεων, 5.1.:Δικτυακός Τόπος υπηρεσιών σταδιοδρομίας Π.Ι., Γραφείου Διασύνδεσης (ΔΑΣΤΑ).

e-max.it: your social media marketing partner