Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 62232/2021
20-12-2021
04-01-2022
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - AntiAging
82983

Α/Α

Απαιτούμενα Προσόντα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

1

Πτυχίο Βιολόγου ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

2

Βαθμός Πτυχίου

Βαθμός Χ 2  (μέγιστο: 20 μονάδες)

3

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Βιολογικές Τεχνολογίες

ON/OFF

4

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)

10 – Καλή Γνώση

15 - Πολύ Καλή Γνώση

20 - Άριστη Γνώση

5

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

 

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

Μονάδες Βαθμολόγησης

1

Βαθμός συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με  το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας

Έως 20 μονάδες                                                                                  (0:καθόλου συνάφεια, 10:χαμηλή συνάφεια, 20:υψηλή συνάφεια)

2

Εργαστηριακή εμπειρία στην ενζυμική τροποποίηση βιοδραστικών συστατικών σε εκχυλίσματα (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 1 δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ή βιβλίο, ή με βεβαίωση ερευνητικής εμπειρίας τουλάχιστον 1 έτους από τον επιστημονικά υπεύθυνο ή διευθυντή εργαστηρίου, ή με συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα)

20

3

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά ή Βιβλία (Διεθνείς Εκδόσεις)/ Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια συναφείς με το επιστημονικό πεδίο του αντικειμένου της υποτροφίας

Αριθμός Δημοσιεύσεων x 10 / Αριθμός Ανακοινώσεων x 5

(μέγιστο: 20 μονάδες)

Χημική και μεταβολομική ανάλυση των εκχυλισμάτων καλλιεργειών των επιλεγμένων στελεχών του γένους Streptomyces (ΕΕ2).

e-max.it: your social media marketing partner