Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 60261/2021
09-12-2021
24-12-2021
ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΡΑΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (VIOLIN)
82440

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ στο αντικείμενο της πληροφορικής.

ON/OFF

Διδακτορικό Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με συστήματα και επεξεργασία σήματος.

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά με κριτές.

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνιών ορατού φωτός.

Μήνες x 1  Μονάδα (max 18)

Εμπειρία στην επεξεργασία σήματος, εικόνας και video, για συστήματα επικοινωνιών ορατού φωτός.

Μήνες x 1 Μονάδα (max 18)

Υλοποίηση οπτικού κυκλώματος ζεύξης ορατού φωτός με τη χρήση κάμερας. Ανάπτυξη και υλοποίηση αλγορίθμων για την επεξεργασία εικόνας και video με σκοπό την υποστήριξη της μετάδοσης σήματος σε συστήματα οπτικής επικοινωνίας. Αναφορά δοκιμαστικών ελέγχων του οπτικού συστήματος ζεύξης ορατού φωτός, αναφορά σφαλμάτων και επικαιροποίησή του. Ανάπτυξη πρώτου πρότυπου προϊόντος ζεύξης ορατού φωτός.

e-max.it: your social media marketing partner