Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 60259/2021
09-12-2021
24-12-2021
ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΡΑΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (VIOLIN)
82440

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Διδάκτωρ Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά με κριτές.

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνιών ορατού φωτός

Μήνες x 1 Μονάδα (max 18)

Εμπειρία στην ανάλυση και σχεδίαση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.

Μήνες x 1 Μονάδα (max 18)

Εμπειρία σε προγραμματιζόμενα ψηφιακά συστήματα.

Μήνες x 1 Μονάδα (max 18)

Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού συστημάτων επικοινωνιών ορατού φωτός με σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού.

Μήνες x 1 Μονάδα (max 18)

Υλοποίηση του υποσυστήματος τελικού χρήστη αναφορικά με την ανάπτυξη και τον έλεγχο του λογισμικού των τελικών χρηστών. Συντήρηση του συστήματος των τελικών χρηστών και αποσφαλμάτωση πιθανών λαθών που θα προκύψουν. Αξιολόγηση και αναθεώρηση των επί μέρους λειτουργιών του συστήματος. Χαρακτηρισμός του συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Αξιολόγηση και αναθεώρηση των επιμέρους μερών του συστήματος. Πρώτο πρότυπο προϊόντος ζεύξης ορατού φωτός.

e-max.it: your social media marketing partner