Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 59511/2021
07-12-2021
22-12-2021
ΤΣΙΑΤΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
82440

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με τα Δίκτυα Υπολογιστών και τις Τηλεπικοινωνίες.

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνιών ορατού φωτός

Μήνες x 1 μονάδα (max 18)

Εμπειρία Συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες (Ευχέρεια στην συγγραφή τεχνικών Εκθέσεων)

Μήνες x 1 μονάδα (max 18)

Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού με σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού

Μήνες x 1 μονάδα (max 18)

Επιστημονική υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας. Μελέτη συνεργατικής λειτουργίας VLC-RF, με α) την εκτίμηση πιθανών κενών στην κάλυψη από την τεχνολογία VLC, β) τη διερεύνηση της αύξησης της κάλυψης από τη συνεργατική λειτουργία των τεχνολογιών VLC-RF και γ) τη σχεδίαση και ανάλυση των επιδόσεων του δικτύου.

Υλοποίηση του οπτικού κυκλώματος ζεύξης ορατού φωτός. Αξιολόγηση και αναθεώρηση των επί μέρους λειτουργιών του συστήματος.

e-max.it: your social media marketing partner