Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 57905/2021
01-12-2021
16-12-2021
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Βεβαίωση Γραμματείας οικείου Τμήματος ότι o υποψήφιος είναι Υποψήφιος Διδάκτορας, όπου να φαίνεται ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής, η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής και η ημερομηνία κατάθεσης της τελευταίας έκθεσης προόδου (το τελευταίο για τις περιπτώσεις που έχει συμπληρωθεί ένα έτος από τον ορισμό της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής).

ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υποτροφίας (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ).

Δεν είναι απαραίτητο για κατόχους διπλώματος που είναι αναγνωρισμένο ως integrated master.

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας C2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ON/OFF

Προγραμματιστικές γνώσεις σε γλώσσα προγραμματισμού C/C++

ON/OFF

Προγραμματιστικές γνώσεις opengl, φωτοσκιαστών και βιβλιοθηκών βαθιάς μάθησης (κρίνεται με βάση το βιογραφικό)

ON/OFF

Γνώσεις/εμπειρία σε ανάπτυξη αλγορίθμων απόδοσης γραφικών ή/και σε άλλες περιοχές των γραφικών όπως εικονική πραγματικότητα, φωτισμός, κίνηση (κρίνεται με βάση το βιογραφικό)

Μήνες εμπειρίας Χ 5 Μονάδες (Μέγιστο 40 Μονάδες)

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

Βαθμολογία 1-5 ανά κριτήριο (ελάχιστος αποδεκτός συνολικός βαθμός 10, μέγιστος βαθμός 20)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

(βαθμολογία 1-10) x 2, (μέγιστος βαθμός 20)

Εμπειρία σε ανάπτυξη μεγάλων projects στην περιοχή των γραφικών (κρίνεται με βάση το βιογραφικό)

(Αριθμός Project) x 5, (μέγιστος βαθμός 20)

  • Ανάπτυξη και αξιολόγηση αλγορίθμων απόδοσης γραφικών με τεχνικές βαθιάς μάθησης.
  • Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του υποέργου 1, πακέτο εργασίας ΠΕ1.4.
e-max.it: your social media marketing partner