Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 55437/2021
19-11-2021
06-12-2021
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
82864

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Α.Ε.Ι. Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή  Βιολογικών Επιστημών ή συναφές και ισότιμο της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας και ισότιμο της αλλοδαπής

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή τίτλος σπουδών επιπέδου integrated master. Στη περίπτωση αυτή η διπλωματική εργασία θα πρέπει να είναι σε συναφές αντικείμενο   

ON/OFF

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύσεις (σχετικές με το αντικείμενο της πρόσκλησης)

10 Μονάδες / Δημοσίευση - Max 80 Μονάδες

Ανακοινώσεις (σχετικές με το αντικείμενο της πρόσκλησης)

5 Μονάδες / Ανακοίνωση - Max 40

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

10 Μονάδες

Συμμετοχή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα

5 Μονάδες / μήνα - Max 80 Μονάδες

Απασχόληση σε θέματα σχετικά με τις εφαρμογές του περιβαλλοντικού DNA στο υδάτινο περιβάλλον. Εγκατάσταση οργανολογίας, ανάπτυξη και εφαρμογή των τεχνικών σχετικά με τον προσδιορισμό των ειδών και την εκτίμηση της αφθονίας ιχθύων στα εσωτερικά και παράκτια υδάτινα οικοσυστήματα (ΠΕ1).

e-max.it: your social media marketing partner