Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 54801/2021
15-11-2021
30-11-2021
ΠΑΤΑΚΙΟΥΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου
61385

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας ή Γεωπονίας AEI της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ΟΝ/OFF

Μεταπτυχιακές σπουδές στην γνωστική περιοχή της ανάλυσης και χαρακτηρισμού περιβαλλοντικών δειγμάτων

ΟΝ/OFF

Βεβαίωση του Τμήματος που πιστοποιεί την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα

ΟΝ/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πτυχίο Χημείας ή Γεωπονίας AEI της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

Βαθμός πτυχίου Χ 5

Μεταπτυχιακές σπουδές στην γνωστική περιοχή της ανάλυσης και χαρακτηρισμού περιβαλλοντικών δειγμάτων

Βαθμός πτυχίου Χ 5

Ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι:

·         Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών επεξεργασίας, εκχύλισης, και προσδιορισμού φυσικοχημικών παραμέτρων σε νερά και επεξεργασμένα απόβλητα.

·         Μεθόδους προσδιορισμού φαινολικών ενώσεων σε υδατικά/στερεά απόβλητα

·         Φασματομετρικών μεθόδων χαρακτηρισμού περιβαλλοντικών δειγμάτων

·         Εφαρμογή τεχνικών χρωματογραφίας για τον έλεγχο ρύπανσης σε νερά και επεξεργασμένα απόβλητα.

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 300 Μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2

Επίπεδο Β2: 30 μονάδες

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Ένας (1) Χημικός ή Γεωπόνος υποψήφιος διδάκτορας σε Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος ΜΔΕ, ο οποίος θα ασχοληθεί με τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης της ενζυμικά τροποποιημένης οινολάσπης, με τον χημικό προσδιορισμό της σύστασης του κομποστ που θα προκύψει, το χαρακτηρισμό της οργανικής ύλης και προσδιορισμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών του κομποστ και της παρουσίας χουμικών /φουλβικών ενώσεων και με την τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση της προτεινόμενης μεθοδολογίας ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργητικών αποβλήτων βιολογικών αμπελώνων και οινολάσπης από οινοποίηση σταφυλιών. Ειδικότερα θα απασχοληθεί στα ΠΕ 1 , ΠΕ 2 και ΠΕ 4 με συμμετοχή στα παραδοτέα Π1.3 Έκθεση για τη χημική σύσταση της ενζυμικά τροποποιημένης οινολάσπης Π. 2.2 Έκθεση αποτελεσμάτων αναλύσεων και Π4.1: Έκθεση τεχνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής αξιολόγησης της συνολικής διεργασίας της μεθοδολογίας βιώσιμης καλλιέργειας, Π4.2: Δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά ή Συμμετοχή σε Διεθνή/Εθνικά Συνέδρια.

e-max.it: your social media marketing partner