Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 52883/2021
04-11-2021
19-11-2021
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
PROXITOUR, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
82431

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ).

(βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) x 2,5

(μέγιστη βαθμολογία 25)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης

Η βαθμολογία προσδιορίζεται με βάση το βαθμό συνάφειας (0-10) x 2,5 (μέγιστη βαθμολογία 25 μονάδες)

Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης

Η βαθμολογία προσδιορίζεται με βάση το βαθμό συνάφειας (0-10) x 1 (μέγιστη βαθμολογία 10 μονάδες)

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

(βαθμολογία 1-10) x 3

(μέγιστη βαθμολογία 30)

Συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης (απαιτείται έγγραφο από τον φορέα υλοποίησης από το οποίο να προκύπτει το αντικείμενο και η διάρκεια συμμετοχής στην ομάδα έργου)

(αριθμός μηνών) x 1

(μέγιστη βαθμολογία 5)

Εμπειρία στην χρήση εργαλείων και τεχνικών Μηχανικής Μάθησης (κρίνεται με βάση το βιογραφικό σημείωμα)

(βαθμολογία 1-5)

(μέγιστη βαθμολογία 5)

Αξιολόγηση του πιλοτικού του έργου ProxiTour (μέρος της Ενότητας Εργασίας ΕΕ4: Πιλοτικό).

e-max.it: your social media marketing partner