Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 52864/2021
04-11-2021
19-11-2021
ΠΑΓΓΕ ΠΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΚΟ (SOCENTREP4NGOS)
83068

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Κοινωνικών Επιστημών

ON/OFF

Πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2

ON/OFF

Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

ON/OFF

Εμπειρία σε προγράμματα τουλάχιστον ενός έτους

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Βαθμός 5-8,00: 10 μονάδες

Βαθμός 8,01-10:20 μονάδες

 

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

Β1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Επικοινωνιακές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Οργανωτικές ικανότητες

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Β3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Χαμηλές -0

Βασικές – 10

Ενδιάμεσο επίπεδο -20

Ικανός – 30

Αντικείμενο σύμβασης 1: συμμετοχή στο Project Results 1: Research Analysis - Social Entrepreneurship.

Αντικείμενο σύμβασης 2: Συμμετοχή στο Project Results 2: Development of an Accredited Programme and Programme Manuals.

Αντικείμενο σύμβασης 3: Συμμετοχή στο Project Results 3: Development of Project Dissemination materials.

Αντικείμενο σύμβασης 4: Συμμετοχή στο Project Results 4: Implementation of a Pilot programme.

e-max.it: your social media marketing partner