Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 52197/2021
02-11-2021
17-11-2021
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης των Υλικών ή ισότιμος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών με αντικείμενο τους επιστημονικούς υπολογισμούς - υπολογιστική προσομοίωση στα υλικά (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας B2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση.

(βαθμολογία 1-10) x 2, (μέγιστος βαθμός 20)

Ακαδημαϊκή εμπειρία με το αντικείμενο της πρόσκλησης (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά).

(μήνες εμπειρίας) x 2, (μέγιστος βαθμός 20)

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.

(αριθμός δημοσιεύσεων) x 5, (μέγιστος βαθμός 40)

Γνώσεις λογισμικού προσομοίωσης υλικών σε ατομικό ή μοριακό επίπεδο και με μαζικά παράλληλους υπολογισμούς (που τεκμαίρεται από δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές)

10

Γνώσεις λογισμικού οπτικοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων από υπολογιστικές προσομοιώσεις  (VMD, Ovito, XCrySDen)

5

Γνώσεις διαχείρισης σταθμών εργασίας με λειτουργικό σύστημα Linux

5

  • Ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού των επιστημονικών υπολογισμών με σχετίζονται με την έρευνα του προσωπικού του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών που απασχολείται στο έργο «Διώνη». Το λογισμικό αφορά την χρήση παράλληλης επεξεργασίας για προσομοιώσεις πρώτων αρχών σε ατομικό και μοριακό επίπεδο (Μοριακή Δυναμική, Monte Carlo) καθώς και προσομοιώσεις συνεχούς επιπέδου για τον υπολογισμό ιδιοτήτων υλικών.
  • Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1, ως μέρος των παραδοτέων Π1.1.1, Π1.1.2 και Π1.1.3.
e-max.it: your social media marketing partner