Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 51087/2021
27-10-2021
11-11-2021
ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ RGB ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
82413

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ON/OFF

Υποψήφιοι Διδάκτορες ή Κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με την ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας.

ON/OFF

Εμπειρία στις γλώσσες προγραμματισμού C/C++, Matlab, Python.

ON/OFF

Εμπειρία στην ψηφιακή επεξεργασία εικόνας ή/και τη μηχανική μάθηση.

ON/OFF

Εμπειρία στη σύνταξη τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών και παραδοτέων.

ON/OFF

Πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικής γλώσσας (C2).

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

 

A1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

Ικανός – 12

A2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων στους αλγορίθμους που αφορούν στην υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης - 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο επίπεδο - 8

Ικανός – 12

Β. Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα (εθνικά ή ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα) σε συναφές αντικείμενο με την επεξεργασία και ανάλυση εικόνας (κρίνεται με βάση το βιογραφικό και τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).

Μήνες x 1 με μέγιστο 48

Γ. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και με impact factor ή σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (πλήρους άρθρου) με κριτές.

Αριθμός δημοσιεύσεων x 1 με μέγιστο 5

  • (ΕΕ6) Ανάπτυξη του λογισμικού γραφικής διεπαφής του χρήστη (Π6.1). Επικοινωνία του τερματικού με τον εξυπηρετητή καταστήματος (ΕΚ) για την αποστολή δεδομένων, την επεξεργασία τους στον ΕΚ και τη λήψη των αποτελεσμάτων επεξεργασίας στο τερματικό (Π6.2). Τελική έκδοση του λογισμικού των αλγορίθμων εντοπισμού ανθρώπων από βίντεο και αναγνώρισης φύλου και ηλικίας τους (Π6.3).
  • (ΕΕ7) Αναφορά ελέγχου του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες (Π7.1). Αποσφαλμάτωση και παράδοση του τελικού λογισμικού (Π7.2). Δημοσίευση σε επιστημονικό συνέδριο ή/και περιοδικό (Π7.3).
e-max.it: your social media marketing partner