Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 50730/2021
26-10-2021
10-11-2021
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
83030

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ στη Διοίκηση Ποιότητας ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στη Διοίκηση Ποιότητας.

ON/OFF

Καλή (πιστοποιημένη) γνώση της αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας Β2

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1.    Αποδεδειγμένη Επαγγελματική-Εργασιακή εμπειρία σε Τμήμα ή αντικείμενο Διαχείρισης Ποιότητας Οργανισμών (ιδιωτικών ή δημόσιων)

Max 70 μονάδες (μήνες εμπειρίας x 2)

2.    Συνέντευξη

Max 30 μονάδες

2.1.        Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης

Μη γνώστης: 0, Γνώστης: 5

2.2.        Κατανόηση των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του έργου

Μη γνώστης: 0, Γνώστης: 5

2.3.        Γνώση συστημάτων και διαδικασιών ποιότητας

Μη γνώστης: 0, Γνώστης: 20

Υλοποίηση των Δράσεων του Πακέτου ΠΕ2 και των αντίστοιχων παραδοτέων που είναι:

Δ.2.3. Ανασχεδιασμός διαδικασιών συλλογής, μέτρησης, ανάλυσης δεδομένων ποιότητας με παραδοτέα (Π2.3): έκθεση αναφοράς με επικαιροποιημένη διεργασία Εγχειριδίου Ποιότητας, Οδηγός διεργασίας./διαδικασιών, προτυποποιημένα έντυπα.

Δ.2.4. Επανασχεδιασμός διαδικασιών ανάπτυξης και υποστήριξης κοινωνικών εταίρων με επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Ποιότητας και παραδοτέα (Π2.4): αναφορά με διαδικασίες, προτυποποιημένα έντυπα.

Δ.2.7. Επανασχεδιασμός διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Προγραμμάτων Σπουδών με παραδοτέα (Π2.7): αναφορά με διαδικασίες επικαιροποιημένη διεργασία Εγχειριδίου Ποιότητας, Οδηγός διεργασίας/διαδικασιών, προτυποποιημένα έντυπα.

Δ.2.8. Επανασχεδιασμός και τυποποίηση διαδικασιών σχεδιασμού και έγκρισης Προγραμμάτων Σπουδών με επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Ποιότητας και παραδοτέα (Π2.8): Οδηγός διαδικασιών, προτυποποιημένα έντυπα.

Δ.2.9. Επανασχεδιασμός της λειτουργίας για την παρακολούθηση και διεκπεραίωση των παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών με παραδοτέα (Π2.9): Κανονισμός, Οδηγός διαδικασιών, προτυποποιημένα έντυπα.

Συμμετοχή στην υλοποίηση των παραδοτέων και την επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Ποιότητας ως εξής: Π2.1.: Επικαιροποιημένο  Στρατηγικό/Επιχειρησιακό  Σχέδιο Πανεπιστημίου, οδηγός διεργασίας/διαδικασιών, προτυποποιημένα  έντυπα, Π2.2.: Οδηγός σύναξης, παρακολούθησης Προγραμματικής Συμφωνίας, Π2.6.: Στρατηγικά/Επιχειρησιακά Σχέδια Ακαδημαϊκών Τμημάτων, οδηγός διεργασίας/διαδικασιών, προτυποιημένα έντυπα.

e-max.it: your social media marketing partner