Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 50680/2021
25-10-2021
09-11-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Φοιτητής/τρια Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή αντίστοιχου τμήματος, το πολύ έως 10ου εξαμήνου.

ON/OFF

Επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον 36 μαθημάτων του οδηγού σπουδών του τμήματος

 

ON/OFF

Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Μέσος όρος βαθμολογίας >7,5

0

10

Γνώση Blender, Photoshop,

0

10

Γνώση Unity, Vuforia, C/C++,

0

10

Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμματιστικών εφαρμογών

0

10

Γνώση Java, HTML, Javascript,

0

10

Γνώσης δεύτερης ευρωπαϊκής γλώσσας

0

10

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Ο/η συνεργάτης θα συνεισφέρει στην επεξεργασία εικόνων & βίντεο, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη τρισδιάστατων μοντέλων και γενικά προηγμένων γραφικών,  απαραίτητων για την εφαρμογή (Application) για κινητές συσκευές και υπολογιστή, η οποία θα παρέχει τη δυνατότητα για προηγμένη αναζήτηση υπηρεσιών, προϊόντων και επιχειρήσεων στην περιοχή ενδιαφέροντος (WP5).

e-max.it: your social media marketing partner