Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 50669/2021
25-10-2021
09-11-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
e-Pedagogy and Virtual Reality Based Robotic Blended Education (JANUS)
61834

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο ΤΕΙ Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πιστοποιημένη Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

Συμμετοχή σε ένα τουλάχιστον έργο Erasmus + ή LLP

ON/OFF

Εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και οργάνωσης ομάδας/ διαδικασιών για υλοποίηση δράσεων

ON/OFF

 

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε σχεδιασμό, οργάνωση και αναβάθμιση διαδικτυακών εφαρμογών και ιστοσελίδων

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων μέσω Πληροφοριακού Συστήματος

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία στην αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογιών ως βασικά στοιχεία αναπτυξιακών μοντέλων

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

Εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση και δημιουργία εκπαιδευτικής e-learning πλατφόρμας

Μήνες Εργασίας Χ 1, Μέγιστο 20

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Συμμετοχή στο σχεδιασμό και δημιουργία της  εκπαιδευτικής πλατφόρμας, και του διαδικτυακού περιβάλλοντος εκπαίδευσης, συμμετοχή στη δημιουργία του εκπαιδευτικού σεναρίου, συμμετοχή στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος συλλογής εκπαιδευτικών δεδομένων, συμβολή στην έκθεση σχετικά με τους κύριους παράγοντες και τις αλληλεπιδράσεις τους μέσα στο εργαλείο εικονικής πραγματικότητας (IO2).

e-max.it: your social media marketing partner