Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 50661/2021
25-10-2021
09-11-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
e-Pedagogy and Virtual Reality Based Robotic Blended Education (JANUS)
61834

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

 

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή τα Πληροφοριακά Συστήματα, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

 

ON/OFF

Συμμετοχή σε ένα έργο Erasmus + ή LLP (τουλάχιστον ένα έργο)

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή σε ανάπτυξη εφαρμογών webhosting, διαχείρισης server, Linux συστημάτων, Ασφάλειας συστημάτων διεπαφών, εμπειρία ανάπτυξης και χρήσης JSONWebToken και Hapi.JS

·   Εμπειρία έως 1 έτος:5 βαθμοί

·   Εμπειρία >1-3 έτη: 10 βαθμοί

·   Εμπειρία >3-έτη: 15 βαθμοί

Εργασιακή εμπειρία διαδικτυακών εφαρμογών, αξιοποιώντας γνώσεις σχεδίασης και προγραμματισμού δικτυακών εφαρμογών (Html, Java Script, PHP, JSP, CSS3 wordpress, jquery) συστημάτων

·   Εμπειρία έως 1 έτος:5 βαθμοί

·   Εμπειρία >1-3 έτη: 10 βαθμοί

·   Εμπειρία >3-έτη: 15 βαθμοί

Εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη Backend εφαρμογών, με ανάπτυξη και χρήση RestAPI και NodeJS

·   Εμπειρία έως 1 έτος:5 βαθμοί

·   Εμπειρία >1-3 έτη: 10 βαθμοί

·   Εμπειρία >3-έτη: 15 βαθμοί

Εμπειρία στον σχεδιασμό και Ανάπτυξη Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας

·   Εμπειρία έως 1 έτος:5 βαθμοί

·   Εμπειρία >1-3 έτη: 10 βαθμοί

·   Εμπειρία >3-έτη: 15 βαθμοί

   

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, υλοποίηση και ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής πλατφόρμας Εικονικής Πραγματικότητας, επικοινωνία με τους εταίρους για την δημιουργία και προσαρμογή των εκπαιδευτικών σεναρίων, συμμετοχή στο σχεδιασμό και περιγραφή των σεναρίων εκπαίδευσης μαθημάτων ρομποτικής με χρήση εικονικής πραγματικότητας, υπεύθυνος για την υλοποίηση της πλατφόρμας μικτής εκπαίδευσης  (IO2). Σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός συστήματος για τη συλλογή και εξαγωγή ψηφιακών δεδομένων από την Πλατφόρμα Εικονικής Πραγματικότητας. Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη της Διασύνδεσης Προγραμματισμού Εφαρμογών (API) και την σύνδεσή της με την Πλατφόρμα Εικονικής Πραγματικότητας, προσδιορισμός των αλγορίθμων ταξινόμησης δεδομένων που ταιριάζουν καλύτερα και ενσωμάτωσής τους στο σύστημα (IO5).

e-max.it: your social media marketing partner