Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 50642/2021
25-10-2021
09-11-2021
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
60600

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)

ON/OFF

Εργασιακή εμπειρία σε τουλάχιστον ένα Ευρωπαϊκό ή συγχρηματοδοτούμενο έργο

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στην σχεδίαση, προγραμματισμό και ανάπτυξη πληροφοριακών & διαδικτυακών πλατφορμών που υποστηρίζουν  υπηρεσίες πρόσβασης από κινητές και σταθερές συσκευές

·                Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μόρια

·                Εμπειρία >1  έως 3 έτη: 10 μόρια

·                Εμπειρία >3 έτη: 15 μόρια

Εμπειρία στην ανάπτυξη και προγραμματισμό με αξιοποίηση και εφαρμογή Ionic Framework και Git; Και υπηρεσιών Client-Server

·                Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μόρια

·                Εμπειρία >1  έως 3 έτη: 10 μόρια

·                Εμπειρία >3 έτη: 15 μόρια

Εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση σύνθετων πληροφοριακών συστημάτων που περιλαμβάνουν υποσυστήματα και απαιτούν διασυνδέσεις και διαλειτουργικότητες.

·               Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μόρια

·               Εμπειρία >1  έως 3 έτη: 10 μόρια

·               Εμπειρία >3 έτη: 15 μόρια

Εμπειρία στον προγραμματισμό και ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση τεχνικών Angular

·               Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μόρια

·               Εμπειρία >1  έως 3 έτη: 10 μόρια

·               Εμπειρία >3 έτη: 15 μόρια

Εμπειρία στην χρήση και εφαρμογή Agile / Scrum μεθοδολογίες

·         Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μόρια

·         Εμπειρία >1  έως 3 έτη: 10 μόρια

·         Εμπειρία >3 έτη: 15 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Ο/η συνεργάτης θα αναλάβει το σχεδιασμό, ανάπτυξη και επικαιροποίηση του διαδικτυακού  web περιβάλλοντος στο οποίο θα συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με το έργο (τεχνικές, προωθητικές-ενημερωτικές) καθώς και οι εφαρμογές Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας. Θα συνεισφέρει στον σχεδιασμό του ηλεκτρονικού newsletter, καθώς επίσης στην βέλτιστη  διαχείριση και οργάνωση των κοινωνικών δικτύων και σε όλες τις λοιπές ηλεκτρονικές προωθητικές ενέργειες (WP2).

e-max.it: your social media marketing partner